การสอบใบขับขี่

ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล มอเตอร์ไซต์ และยานพาหะนะทุกประเภท

การสอบใบขับขี่แบบใหม่ปี 2555

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ปัจจุบันนี้ต้องใช้เวลาสอบใบขับขี่ 2 วัน คือ ปรับเป็นอบรม 4 ชั่วโมง เป็นนโยบายใหม่เหมือนกันทุกที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค 2555 ส่วนผู้มีใบขับขี่อยู่แล้วต่ออายุใบขับขี่ อบรม 4 ชั่วโมง จากประสบการณ์ที่ไปต่อมาล่าสุดปีนี้ ไปนั่งดูวิดีโอครับ

ขั้นตอนการขอใบขับขี่ใหม่

วันแรก ยื่นเอกสารเวลา 8.30 น. อบรม ๒ ชั่วโมง
 • ทดสอบสายตาโดยกรรมการจะกดปุ่มป้ายไฟจราจร เหมือนป้ายจริงตามถนน แล้วให้เราตอบสีหลอดไฟที่สว่างเสร็จ
 • ทดสอบสายตาว กรรมการจะกดปุ้มแล้วจะมี สีแดง เหลือง เขียว ที่หางตา แต่ห้ามเลือบมอง โดยให้บอก สีไฟทั้งสองด้านของตา เช่น เหลือง-เขียว, เหลือง-แดง
 • ทดสอบประสาทสัมผัสเท้า โดยการให้เหยียบคันเร่ง ตู้ทดสอบจะขึ้นไฟเขียว จากนั้นเมื่อเกิดไฟแดงก็ให้เหยียบเบรก
 • ทดสอบการคาดคะเน การกะของสายตา จะมีปุ่มให้กด สีแดงเดินหน้า สีเขียวถอยหลัง ให้กะให้เท่ากับสัญลักษณ์ที่กรรมการทำไว้ โดยห้ามห่างกว่า 1 นิ้ว
วันที่สอง 08.00น. อบรม 2 ชั่วโมง 10.00 น.เข้าสอบข้อเขียนระบบ 30 ข้อ ถ้าผ่านไปพักกินข้าวได้เลย 13.00 น.ทดสอบขับขี่จริง 3 ท่า
 • เดินหน้าถอยแล้วหลังออกจากซองทางยาว
 • เดินหน้าเข้าจอดในซอง ล้อหลังต้องพอดีกับเส้นเหลืองด้านหน้าต้องไมชนสิ่งกีดขวาง จากนั้นถอยหลังออกมาตามปกติ
 • เดินหน้าเทียบฟุตบาทโดยล้อหน้าและหลังต้องเหยียบเส้นเหลืองและล้อหน้าต้องไม่เกินไม่ขาดจากเส้นระยะให้หยุด

เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบคำขอ ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 3 เดือน)

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตขับรถ กรณี ทำใหม่

 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
 • ค่าบริการถ่ายรูป แบบพลาสติก (สมาร์ทการ์ด) ฉบับละ 100 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่จากกรมขนส่งทางบก

คุณสมบัติผู้ร้องขอทำใบขับขี่

ผู้สอบจะต้องรู้ท่าสอบปฎิบัติ และอ่านคู่มือสอบใบขับขี่เพื่อเตรียมตัวสอบข้อเขียน
เรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้สอบใบอนุญาต และหลักฐานที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถ
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถบังคับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เห็นได้ว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลทุจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

* หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
 • แขนขาดข้างเดียว
 • ขาขาดข้างเดียว
 • ตาบอดข้างเดียว
 • ลำตัวพิการ
 • หูหนวก

คำถามที่พบบ่อยการทำใบขับขี่

ใบขับขี่หมดอายุ กำหนดเวลาต่อใบขับขี่เป็นอย่างไร?
ตามระเบียบ ให้ไปต่อภายใน 365 วัน หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ต่อได้ตามปรกติ
เกิน 1 ปี ไม่ถึง 3 ปี ตรวจสภาพร่างกายใหม่ สอบข้อเขียนใหม่
เกิน 3 ปีสอบใหม่หมดทำใบขับขี่ใหม่
ใบรับรองแพทย์ ขอที่ไหน ตรวจอะไร?
ขอที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคไหนก็ได้ที่สะดวก
เข้าไปตรวจแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าตรวจสุขภาพทั่วไป
เพื่อนำไปใช้สอบใบขับขี่
* ต่อ 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
* แต่ถ้า 1 ปี เป็น 5 ปี อันนี้ใช้ใบรับรองแพทย์

การต่ออายุใบขับขี่

เอกสารใบขับขี่เดิม สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์เ(อาจจะไม่ใช้)
ค่าใช้จ่าย 605บาท เป็นค่าธรรมเนียม 505 บาท
ค่าบัตรสมาร์ทการ์ด 100 บาท
อบรมดูวีดีโอ 1 ชัวโมง ทดสอบสายตา

ทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน , ใบรับรองแพทย์
สำเนาใบขับขี่ประเภทอื่น(ถ้ามี) เพื่อขอสิทธิ์ยกเว้น

สอบสมรรถภาพ
ทดสอบสีจากหางตา, เหยียบปุ่มหยุดก่อนขึ้นไฟแดง และเลื่อนเสาให้ตรงกัน
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติขับรถมอเตอร์ไซค์
ขี่ตามเส้นทาง หยุด 4 จุด พักเท้าให้ถูก
เลี้ยวเข้าช่องกรวยขับตามทาง ห้ามโดนกรวย ขับซิกแซก