ฝึกเสริมทักษะ ป 2 นาฬิกา Clock quiz

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่องเวลาวิธีการทำแบบทดสอบ
ให้นักเรียนใช้ mouse คลิกและลาก เข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา หมุนเข็มนาฬิกาให้เป็นเข็มที่ถูกต้องตามโจทย์ที่แสดงทางด้านล่าง

วิธีดูเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม นาฬิกาที่แสดงเวลาเป็นนาที ให้ดูที่เข็มสั้นก่อนเพื่อบอกเวลาเป็นนาฬิกา (ชั่วโมง)
จากนั้นดูที่เข็มยาวของนาฬิกา เพื่อบอกเวลาเป็นนาที ยกตัวอย่าง
เข็มสั้นที่ระหว่างเลข 10 กับเลข 11 ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข 7
เวลากลางวันหมายถึงเวลา 10 นาฬิกา 35 นาที (ภาษาพูด 10 โมง 35 นาที)
เวลากลางวันหมายถึงเวลา 22 นาฬิกา 35 นาที (ภาษาพูด 4 ทุ่ม 35 นาที)